SO SÁNH CÁC CÔNG CỤ GIAO DỊCH VÀ MÔI GIỚI NGOẠI HỐI.
môi giới ngoại hối: ECN, STP, MTF, NDD. Ưu và nhược điểm. Chiết khấu hoa hồng cao.
Công cụ giao dịch: chỉ báo, vị trí, tập lệnh, chương trình, tiện ích bổ sung, vật dụng, mẫu.

Làm thế nào để sử dụng công cụ so sánh?